Tiếng Nhật Pro.net: Học tiếng Nhật qua tin tức

Học tiếng Nhật qua tin tức

ニュースで日本語能力(にほんごのうりょく)を身に()ける

Dưới đây là một số tin tực bao gồm nguyên văn và cách dịch, giúp bạn nâng cao kỹ năng dịch thuật trong báo chí.