Tiếng Nhật Pro.net: Tính từ trong tiếng Nhật

Tính từ trong tiếng Nhật

形容詞(けいようし)リスト
Dưới đây là danh sách những tính từ đã được cập nhật (có ví dụ minh hoạt cụ thể).